avatar
哥斯拉大战金刚2- 電影高清在線觀看-2024-完整版中文字幕电影

导演: 亚当·温加德


编剧: 特里·鲁西奥 / 西蒙·巴雷特 / 杰瑞米·斯莱特


主演: 丽贝卡·豪尔 / 丹·史蒂文斯 / 瑞切尔·豪斯 / 布莱恩·泰里·亨利 / 凯莉·霍特尔 / 更多...


类型: 动作 / 科幻 / 冒险


制片国家/地区: 美国


语言: 英语


上映日期: 2024-03-29(美国/中国大陆)


片长: 115分钟


又名: 哥斯拉×金刚:新帝国(港) / 哥吉拉与金刚:新帝国(台) / 哥斯拉大战金刚2 / 金刚之子 / Godzilla vs. Kong 2 / Godzilla and Kong / Godzilla vs K