avatar
Melanie Palapuz

πŸ•ŠοΈ Brand Strategist & Product Designer
🌏 London, UK | Vancouver, Canada

πŸ“© hello@palapuz.design