avatar
小鴨一【哥吉拉與金剛:新帝國】完整版|台湾版「2024」x Kong看影片不卡卡

哥斯拉大战金刚2:帝国崛起 Godzilla x Kong: The New Empire 2024

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

制片国家/地区: 美国

语言: 英语 / 美国手语

上映日期: 2024-03-29(美国/中国大陆) / 2024-03-27(中国台湾)

片长: 115分钟

又名: 哥斯拉×金刚:新帝国(港) / 哥吉拉与金刚:新帝国(台) / 哥斯拉大战金刚2 / 金刚之子 / Godzilla vs. Kong 2 / Godzilla and Kong / Godzilla vs Kong: The New Empire / ゴジラxコン